General News

Saptuam sum saidan thak

Theihchiat dia poimoh

I SAPTUAM SUM SAIDAN THAK

I Saptuam EBC Pawlpi Government a Non Profit Charitable Society a kikhumlut leh 12A Certificate nei ahihman in i summuh leh zatnate Chartered Accountant audit saka Income Tax a kumteng a report kibawl zel ahi. Tuabang a kum tampi i pai nung in 2013 kum in e-filing kichi computer leh internet tungtawn a Govt a thot tak ding thu hong suak hi. Hiai thu hong om chiang in i Chartered Accountant uh BM Mukherjee & Co. te’n Internet Filing facility a neihlouh ziak un hon hihpih thei nawnlou suak uhi. Huaiziak in, hon hihpih thei ding Chartered Accountant dang zon hong kul hi. Sumsaina kikhekna hong kipatna ahihleh Core Banking system i chi hiam e-filing (hiai Internet Filing kichipen computer zang a i thotzel pen uh genna ahi) kichi Govt in hon zat a kipan ahi. Sumsai dan thak toh kisai a i kalsuan dan tomkim hiai bang ahi.

1. I Chartered Accountant in e-filing hih theilou ahihman in AMD & Associates te’n filing kum khat hon hihpih uhi.
2. Misiamte kidong a CA muanhuai deuh kizong kual a heutute phasakpihna toh SL Gangwal & Co. te tuni tan kizang tou hi.
3. E-Filling system hong kipat dungzui in Computerised Accounting a louthei lou ahihziak in tulai a kizang tangpi ERP 9 TALLY zangsiam Accountant khat heutute lemsakpihna in kila hi. Himahleh, amah lam a lemtan louhna hong om ziak in midang Computerised Accounting hihsiam kila thak a tuni tan kikalsuan tou thei tadih hi.
4. Core Banking system hong kipat apan in Income Tax in Saptuam PAN No. zang a Bank Account kihong tengteng direct in internet ah mutheita ua EBC HQ avek in koih uhi. Kum tawp teng a Annual financial consolidation i bawl chiang in CA in Audit a bawl EBC HQ a kizang Account teng kia dawk kha zel hi. EBC HQ Bank A/C neihte kia IT ah kilang thei a, Bank A/C dang i neihte e-filling kibawl lou ahihman in IT ah kitaklang theilou suak hi. Huaiziak in sum saidan thak i neih uh alou theilou hong suak hi.
5. Income Tax apan in avangkim in dotna chi tuamtuam HQ in a muh sek kia hilou tualsung Saptuam transaction sang deuh te’n leng Income Tax apan dotna mu tamkhop omta hi.
6. IT apan dotna hong pai chiang in Format Form omsa zang a dawn ding chih ahihman in ei ut dandan a dawn theih hilou hi.
7. Hichidan a kipai den theilou ding ahi chih i thiltuahte’n hon musak ahihman in heutute deihna bang in Income Tax toh kikal leh eisung sum saidan hon makaih thei ding misiam kizong mahleh lemtang thei nailou hi.
8. Sum saina lam a experience nei heutuliante leh i heutute’n bangzahvei hiam genkhawmna neihzel ahihnung in India leh gamdang tanpha a finance firm muanhuai hi-a kithei Center for Promoting Accountability (CPA), Noida te kidawp in heutute lemsakna toh amau consultant in kizang lel a amun ah i sumsai didan nihvei hong etpihta uhi. P&FSC inleng amaute toh genkhawmna nei zel uhi.
9. CPA te March 18-23, 2018 sung Dorcas Hall ah hong nawn in sumsai ding dan buaina i tuah zelte pumpelh dingdan P&Finance Sub- Committee ban ah eisung a sumsaina lam-a dot tham mi khenkhat toh houlimkhawmna neih ahi a, Govt. dante zuih mah kul ahihdan phawk in Planning and Finance Sub-committee in April 01, 2018 apan System thak zuih pat ding in thupuk a CEC ah petou uhi. CEC meeting 279na -Thupukna 12 ah hiai dan thak zat ding in pomna bawl uhi. Huaiziak in sum saidan thak lai hong kihawm pen i zui phot ding ua, tua kawm kawm in hichi zodeuh leh chih omte kikum a bawlpha zel a kalsuan i sawm ding uhi.

Toupa’n tua bang a semsuah thei ding in hon makaih hen!
-General Secretary, EBC

Source: KTZ May 2018 Issue

CONTACT DETAILS

Headquarter
Evangelical Baptist Convention
P.O. Box - 6
Dorcas Hall
New Lamka - 795 006
Churachandpur
Manipur, India


Phone: +91 8259014118
Email: [email protected]
Locate us

© 2018 Evangelical Baptist Convention. All Rights Reserved. Designed By EBC