Innsung Thu | KTZ

Thu Tuamtuam | September 2021

Director of Social Development nuai a Class X & XII Result 2021:

EBC Hostel, Thanlon (Class X)
1. Ginmuansang 65.2% - I Div
2. H Thangkhanlam 54.4% - II Div

Beth Haran Hostel (Class X)
1. Niankhawlching 68.7% - I Div
2. Lunsuanthang 59.2% - II Div
3. Manghoihkim 72.8% - I Div

(Class XII)
1. Ruth Mansonching 75.6% - I Div
2. Jemima Chiinngaihdim 79 % - I Div
3. Chingbiaksang Naulak 70.4% - I Div

CEHS, Sinzawl (Class X)
1. Chinghauniang 64 % - I Div
2. Kimthianhoih 63.3% - I Div
3. Chiinngaihlian 61.6% - I Div
4. Ngaibiakhoih 60 % - I Div
5. Chingsaanlun 58.1% - II Div
6. Gracy Chingnunmawi 54 % - II Div
7. M Lammuansang Guite 52.6% - II Div
8. Roslyn Chingnunhoih 52.3% - II Div
9. Lianmuanlal 51.5% - II Div
10. Lamthanzau 49.1% - II Div
11. Chiin Mary 48.6% - II Div

Jiribam Model High School (JMHS) (Class X)
1 Jianlumei Kamei I 74.50%
2 Kim Gracy I 74.00%
3 Sagapam Mahek Devi I 73.17%
4 Nono Sadiya Laskar I 66.00%
5 Niangthianmawi I 64.00%
6 Chinghiam Kamei I 62.50%
7 Farhana Begum I 62.17%
8 Uniky Lalremrout Hmar I 62.00%
9 Dimhoihkim I 61.50%
10 Chingkhiuriliu Gangmei I 61.33%
11 Namphunchungliu Gangmei I 61.17%
12 Liuloungam Gangmei I 61.00%
13 Shad Ahamed I 61.00%
14 Kachangthailiu Pamei I 60.83%
15 Kanduakliu Gangmei I 60.83%
16 Lairikyengbam Roseni Devi I 60.83%
17 Md. Mazarul Hoque I 60.67%
18 Gaihiamlung Pamei I 60.50%
19 Md. Hanif Kham I 60.50%
20 Lunglimang Gangmei I 60.33%
21 Jianguangliu Gangmei I 60.33%
22 Zamthianmawi II 55.83%
23 Thangroulen II 54.67%
24 Sonbiakjem II 54.17%
25 L. Parmita Devi II 54.17%
26 Jahada Khanom II 54.00%
27 Thanjuanliu Gangmei II 53.80%
28 Paonam Sujata Devi II 53.17%
29 Sannem II 53.00%
30 Poujiabdai II 52.67%
31 Immanuel Hmar II 52.50%
32 Leirang Begum II 52.33%
33 Niangthianhoih II 52.00%
34 Fatima Begum II 51.00%
35 Md. Daniel Chaudhary II 50.33%
36 Thangzairel II 50.33%
37 Samsanghungle Kuame II 50.33%
38 Chongtham Rahul Singh II 50.00%
39 Duanchuilung Rongmei II 50.00%
40 Laishram Somen Singh II 50.00%
41 Mohammad Liluwar Hussain II 50.00%
42 Paotinsem Khongsai II 50.00%
43 Paugoumuan II 50.00%
44 Puanthanliu Kamei II 49.00%
45 Khoirakpam Abijit Singh II 48.83%
46 Chalrouthang II 48.67%
47 M. Puremba Singh II 48.17%
48 Thuandailung Rongmei II 46.67%
49 Moigouson II 46.17%
50 Boilun Neihsial II 45.67%
51 Chongoulun Singson II 45.17%
52 Lamkhohao Haokip II 44.67%
53 Manglun Ngaihte II 44.17%
54 Ningduanlung Pamei II 43.67%
55 Onesma Kamei III 43.17%
56 Seiminthang Khongsai II 42.67%
57 T. Paupaul II 42.17%
58 Biakim Singson II 41.67%
59 Chamthailiu Gangmei II 41.17%
60 Chingkhiuchuiliu Rongmei II 40.67%
61 Dichunliu Kamei II 40.17%
62 Jeanreiliu Gonmei II 39.67%
63 Mjegha Dutta II 39.17%
64 Ngainunfel II 38.67%
65 Rahab Rongmei II 38.17%
66 Romi Gonmei II 37.67%
67 Rupchhana Begum II 37.17%
68 Shagolshem Linthoi chanu II 36.67%
69 Thuingamliu Rongmei II 36.17%
70 Lalmonson II 35.67%
71 Tualsangmuan II 35.17%
72 K. Chanbi II 34.67%

EBCC JORDAN IN QUARTER THAK NEITA
Kou EBCC Jordan in Saptuam Quarter neih ding lunggulh a nei in, lam chi tuamtuam a pan ka lak nung un leng sum lam a buaina nasatak ka tuak uhi. Huchi’n Heutute kiang ka tai uleh heututen division tungtawn in, Saptuam itna lianpi toh hon en in, salam leh khalam a awlmohna lianpi toh panpihna hon pia uhi. Tu’n ka lamet uh leh ka lunggulh mahmah uh Saptuam quarter ka neita uhi, kipak lua ka hihman un ka kipahna uh taklatna hi ding in hiai KTZ tungtawn in ka kipahna uh ka hon taklang uhi. Pathian in Saptuamte enkai thei zel ding in Hqtr. leh Division hon makaih zel hen chih ka thumna uh ahi.

— Upa T Thongsuanlian, Secretary EBCC Jordan

EBCC NGALJANG IN SUNDAY SCHOOL BUILDING THAK NEITA
EBCC Ngaljang Biakin 1946 kum a dingkhia hi. Biakin dinkhiat nung tukum kum 75 a chin kum in Naupang Sunday School a tuam a a kaina ding un June 17, 2021 in ka bawl pan ua June 31, 2021 in ka zou uhi. Singngat DS lemsakna bang in Pastor V Nengzahau in July 11, 2021 in a latna leh honna hong neihsak hi. Hiai Sunday School tundingna ding a pan hon lakpih tengteng tung ah hiai KTZ tungtawn in kipahthu ka hon gen uhi.

— Upa L Thankham Guite, Local Chairman, EBCC Ngaljang

EBCC NUPI HOTDAMNA CAMP ZOH HITA
EBCC-Sinzawl, TBSUC in Year plan a a guan uh “Nupi’ Hotdamna Camp, July 15-18, 2021” sung zat in om a, hiai hun a thugentu in Miss Liankhoman leh Miss Dimzangai-te kizang hi. Amau “Na Pathian tuak ding in mansa in om in ~ Amos 4:12c” pansan in camp hun sung in thugenna hun zang uhi.

Saptuam a khentuam omlou chih bang in, hiai camp ah Nupi 54 telthei ua; camp a lutte Hotdamna tang bangzah hiam om ban ah, khenkhat bah leh a nungtolhna ua pan kimuthak tampi om ua, Pathian kha polhna toh nuam leh lohchingtak in camp zatzohtheih in om hi.

Hiai camp ding toh kisai a khalam a thumna mahmah toh hon na panpih leh thilpiak chi tuamtuam a panpihna hon pete tengteng tung ah kipahthu kon gen hi. Toupa’n amah min a na sennate uh aleh tampi in a vualzawlna nou a hon hisak hen aw. Kipak petmah ung.

— M Nenglianmang, Camp Secretary, EBCC-Sinzawl

 
© 2021 Evangelical Baptist Convention. All Rights Reserved. Designed & Maintaines by 🔵🔴⚪ EBCMedia